Inschrijven

Indien u als ouder overweegt om uw kind aan te melden als leerling op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directie of locatie leider voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier met u doorgesproken en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens dit gesprek kunt u uw zoon of dochter meenemen voor een eerste kennismaking met de school. Na het gesprek kunt u een rondleiding in de betreffende bouw van de school krijgen (onderbouw of bovenbouw).

Afspraken rondom de aanmelding

  • Intakegesprek met de directeur of locatie leider van de school
  • Gegevens uit het intakegesprek worden besproken met de leerkracht(en) van de groep(en) waar de leerling plaatsbaar is. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt de intern begeleider bij dit gesprek betrokken.
  • De leerkracht van de groep waar het kind geplaatst gaat worden, neemt contact op met de ouders/verzorgers om een vervolgafspraak te maken.
  • Zes tot acht weken na plaatsing volgt een oudergesprek met de leerkracht over de bevindingen van ouders, kind en school tijdens deze eerste weken.
  • Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volgen na dit eerste gesprek structureel oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind op school. Hierbij kan, indien noodzakelijk, de intern begeleider aanwezig zijn.

Criteria bij plaatsing

  • Samenstelling van de groep op basis van aanwezige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Verdeling jongens/meisjes in de groep.
  • Leerkrachtstijl

Als u uw kind wilt inschrijven op onze school dan gebeurt dit via het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u op school ophalen bij de administratie of downloaden via onderstaande link. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de school, het formulier wordt u dan toegestuurd per post. Voor onze school geldt geen wachtlijst.

Nadat het inschrijvingsformulier is ingeleverd, worden de gegevens in de leerlingenadministratie opgenomen. De leerkracht waarbij uw kind in de klas komt, neemt, binnen een week na het intakegesprek met de directeur, contact met u op om een afspraak te maken voor een tweede gesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken in de klas met de groepsleerkracht besproken. Daarnaast worden tijdens dit gesprek de kijkdagen ingedeeld. Aangemelde leerlingen mogen voordat ze vier jaar worden vijf keer een dag komen kennismaken met de groep en de betreffende leerkracht. Deze kijkdagen vinden plaats in de weken voorafgaand aan de dag waarop uw kind vier jaar wordt.

Download Inschrijfformulier De Berenburcht inclusief toestemming formulier inz. AVG