Medezeggen-
schapsraad

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 7 leden en de directeur als adviserend lid. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Voor de oudergeleding worden deze verkiezingen gehouden in september. In dezelfde periode wordt tijdens een personeelsvergadering de verkiezing gehouden voor de personeelsgeleding.

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures enzovoort.

Medezeggenschapsraad 2022-2023

Oudergeleding:

Dhr. Jarno Verheije (voorzitter).
Dhr. Rody de Vilder

Personeelsgeleding:

Mevr. Conny Tanghe, lid namens de personeelsgeleding in de GMR
Mevr. Marieke van Nieuwkoop
Dhr. Jos Dieleman (adviserend lid).