Onderbouw

In de onderbouw zitten de kinderen van de groepen 1 tot en met 4.

Thematisch onderwijs in de kleuterklas

In de kleuterklas leren de kinderen veel door te spelen. We werken in thema’s die passen bij de seizoenen en die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De ontwikkelingsdoelen worden daarbij als uitgangspunt genomen. Binnen de thema’s wordt spelenderwijs geleerd, naar aanleiding van instructie binnen kringmomenten. De verschillende hoeken in de klas worden aangepast aan de thema’s zodat de kinderen het geleerde kunnen toepassen. Zo ontstaat een rijke leeromgeving voor zowel de leerlingen van de startgroep, als groep 1 en 2.

Om onze thematische lessen vorm te geven, maken we gebruik van Kleuteruniversiteit. Daarnaast zijn de voorbereidende methoden van Pluspunt en Pennenstreken een leidraad voor ons aanbod. Via de map ‘Spreekbeeld’ bieden we 1 letter per week aan.

In de kleutergroepen proberen we steeds meer via ‘bewegend leren’ het onderwijs vorm te geven. Door wetenschappelijk onderzoek weten we, dat kinderen hierdoor beter kunnen ontwikkelen.

Zelf kiezen

In de groepen 1 en 2 werken we 2x per dag via het Digikeuzebord. De leerlingen kiezen zelf welke taak ze gaan doen tijdens de werkles. De achterliggende gedachte daarbij is: ‘Als je er zelf voor kiest, ben je meer betrokken en kun je er meer van leren’. Iedere week staan er nieuwe taken op het bord.

Iedere week krijgt 1 leerling de logeertas met Kikker mee. Hierin zitten leesboeken van Kikker om samen thuis te lezen. De leerling maakt samen met de ouder(s) een kort verslagje van de week met foto’s. De leerling mag hier in de klas over vertellen en de foto’s laten zien. De kinderen maken op deze manier een start met jezelf ‘presenteren’.

Vanaf groep 3 werken we met taken en klaarwerk. Als de vaste taken van de dag af zijn, mag er klaarwerk gemaakt worden. Hiermee wordt een begin gemaakt aan het zelfstandig werken en leren plannen.

Groei volgen

Bij de kleuters volgen we de ontwikkeling van de leerlingen via het observatiesysteem ‘KIJK!’. We vullen de ontwikkelingslijnen 3x per jaar in, om te kijken waar de leerling in zijn ontwikkeling staat. Vanaf groep 3 wordt alles bijgehouden in Parnassys en worden 2x per jaar de IEP-toetsen afgenomen.

Nieuwe vakken in groep 3 en 4

In groep 3 gaan we verder met het leren lezen en rekenen. Door veel te doen proberen we ons de lesstof eigen te maken. Hierbij streven we er natuurlijk ook naar om de kinderen met plezier te laten leren.

Als de lessen in de schriften af zijn, wordt er extra geoefend met de geleerde stof op de chromebooks. De programma’s passen zich aan, aan het niveau van de leerlingen, zodat iedereen een aanbod op maat krijgt. Verder wordt een start gemaakt met lessen over wereldoriëntatie. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden aangeboden via verschillende thema’s en zijn met elkaar verweven. Zo is er een goede voorbereiding, wanneer kinderen doorstromen naar de middenbouw.