Veiligheid

Veiligheidsplan OBS de Berenburcht

Klachtenprocedure

Het team van de school streeft naar een open contact met de ouders van de leerlingen. Indien u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot de groepsleerkracht van uw kind. In een gesprek wordt er naar gestreefd om een bepaald probleem op te lossen. De ervaringen geven aan dat dit meestal ook wel lukt. Als een gesprek met de leerkracht geen oplossing biedt, kunt u hierover altijd met de directeur spreken.

Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de school. Als zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. U stelt ons dan in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de school.

Wij vragen u de volgende gegevens aan ons door te geven: uw naam en contactgegevens, verder een omschrijving van de klacht.

Behandeling van uw klacht:

Het kan zijn dat u telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct kunnen afhandelen. In dit geval is de klacht dan afgehandeld.

In alle andere gevallen ontvangt u van ons binnen drie dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. De directeur wint inlichtingen in over uw klacht. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kunt u van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht, nodigen wij u uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie. Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht.

Niet tevreden met de klachtenafhandeling

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich dan wenden tot de Algemene Directie van de Stichting Escaldascholen. Deze onderzoekt de feiten en geeft hierover een oordeel. Indien u het niet met het oordeel of de gevolgde aanpak van de Algemene directie eens bent, kunt zich wenden tot de Commissie Klachtbehandeling van de Stichting Escaldascholen,  Postbus 1121, 4530 GC Terneuzen, 0115 68 32 80. Contactpersoon is mevrouw S. de Frel, secretaris. De commissie zal de feiten onpartijdig onderzoeken en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak heeft de status van advies waarna de Algemene Directie een beslissing zal nemen.

Deze klachtenregeling dient in samenhang gelezen te worden met het gedragsgebied school-ouders, dat op school verkrijgbaar is.

Naast de Klachtencommissie heeft de Stichting Escaldascholen ook een vertrouwenspersoon. Een beroep op deze vertrouwenspersoon kan worden gedaan wanneer de klacht betrekking heeft op:

  • ongewenste (seksuele) contacten / lichamelijk geweld
  • seksuele / geestelijk en/of fysieke intimidatie
  • discriminatie op basis van geaardheid, huidskleur of geloof

De vertrouwenspersoon is mevrouw M. Caljouw, werkzaam bij de Arbo Unie.
Het bezoek adres is: 
Klein Frankrijk 7a, 4461 ZN Goes.
Telefoonnummer 0113-886637.

 OBS de Berenburcht in Oostburg hanteert het volgende pestprotocol (klik op de link hier onder om deze te downloaden).

Download hier het volledige veiligheidsplan (Heet: Veiligheidsplan-OBS-de-Berenburcht)

Download hier het volledige pestprotocol (Heet: Pestprotocol-OBS-De-Berenburcht)